Cơ cấu tổ chức của VVI

- Tịn tức nội bộ
Cơ cấu tổ chức của VVI
Với cơ cấu tổ chức chặt chẽ cùng cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp VVI đã và đang cố gắng trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Thẩm định giá.

  1. Hội đồng quản trị.

Đứng đầu là chủ tịch Hội đồng quản trị ông Trần Thanh Hải sau đó là Phó tổng giám đốc, thành viên ban kiểm soát và các nhân viên trong các phòng ban của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty, thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng của công ty. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc và người quản lí khác trong kinh doanh hằng ngày của công ty. Ngoài ra Hội đồng quản trị còn quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lí nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

  1. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thục hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc trong việc quản lí và điều hành công ty. Kiểm tra tính hợp lí, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lí, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp với công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lí và điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ động hoặc nhóm cổ đông.

  1. Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc

Là người có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. Có trách nhiệm phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty, hợp đồng kí với công ty và nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị

  1. Phòng Tài chính – Tổ chức (Phòng Kế toán – Nhân sự)

Phòng tài chính có trách nhiệm thực hiện các công tác kế toán, có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách kinh tế tài chính trong công ty, chỉ đạo hoạch định toán kinh kế nhằm sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản vật tư, tiền vôn và định kì lập báo cáo tài chính.

Phòng tổ chức có nhiệm vụ hoạch định nhu cấu nhân sự, thu nhập, tuyển chọn, bố trí sử dụng nhân sự. thực hiện hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực như đào tạo, thăng tiến. Thù lao lao động và đảm bảo lợi ích cho người lao động, thực hiện chính sách xã hội. Ngoài ra phòng tổ chức còn có nhiệm vụ thu thập hồ sơ từ các nguồn khác nhau như văn phòng đại diện các cộng tác viện kinh doanh ở các tỉnh thành khác nhau để giao việc cho các chuyên viên phòng quan hệ khách hàng qua nền tảng ứng dụng 1 Office rất thuận tiện và dễ dàng.

  1. Phòng Marketing – Truyền thông

Có chức năng nghiên cứu dự báo thị trường thu thập thông tin để xác định nhu cầu thị trường, thị trường mục tiêu, nghiên cứu xu hướng phát triển của khối lượng và cơ cấu nhu cầu, xác định những đặc thù của các khu vực và các đoạn của thị trường từ đó tìm đi hướng đi mới cho Công ty để từ đó mang lại nguồn lợi nhuận cao nhất cho công ty.

  1. Văn phòng đại diện

Là một văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ Công ty tiếp cận với thị trường và đối tác mới; có thể tiến hành rà soát thị trường, phát hiện hành vi xâm phạm ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của Công ty, hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp đối thủ, đại diện công ty khiếu kiện về sự vi phạm.

  1. Phòng quan hệ khách hàng

Phòng quan hệ khách hàng sau khi tiếp nhận công việc từ phòng tổ chức trên ứng dụng 1 Office thì nhanh chóng liên hệ với khách hàng thu thập tài liệu để lấy đó làm cơ sở làm chứng thư thẩm định giá thẩm định giá nhanh nhất có thể để phát hành và gửi cho khách hàng. Ngoài ra họ có thể tự tìm kiếm khách hàng mà không cần các phòng ban khác thông qua mạng xã hội và gọi điện để tìm kiếm khách hàng.

 


Để biết thêm chi tiết

Download hồ sơ năng lực tại đây

© Coppyright 2020 VVI - All right reserved
ĐẶT PHÒNG NHANH x
0.01840 sec| 2101.508 kb